Regulamin uczestnictwa w Igrzyskach Wolności 2023

I. Postanowienia wstępne

Regulamin określa zasady uczestnictwa w Igrzyskach Wolności 2023.

Organizatorem Igrzysk Wolności jest Fundacja Liberte!, ul. Zaolziańska 63, 93 – 539 Łódź, Polska, NIP: 7292626565, KRS: 0000284368.

II. Zasady uczestnictwa w Igrzyskach Wolności 2023 cz. I

1. Udział w Igrzyskach Wolności 2023 jest płatny, wymagana jest rejestracja:

  • Karnet trzydniowy – 100 zł

W ramach karnetu oferujemy wstęp na całe trzydniowe wydarzenie w przestrzeni konferencyjnej.

  • Bilet jednodniowy – 55 zł

W ramach biletu jednodniowego oferujemy wstęp na jeden wybrany dzień wydarzenia 

  • Karnet VIP  – 500 zł

W ramach karnetu VIP oferujemy karnet trzydniowy umożliwiający wstęp do centrum konferencyjnego, a w przypadku wystąpienia ograniczeń co do ilości uczestników, wynikających z obostrzeń pandemicznych – także pierwszeństwo wejścia do centrum konferencyjnego, dostęp do strefy cateringowej w czasie wydarzenia. 

2. Bilety można kupić online poprzez stronę: www.sklep.liberte.pl.

3. Organizator nie gwarantuje miejsc na wszystkich elementach programu, obowiązuje kolejność zajmowania miejsc.

4. Wstęp na niektóre elementy programu może być dostępny tylko na zaproszenia.

5. Możliwość zakupu karnetów w recepcji imprezy w dniach trwania wydarzenia, będzie zależna od liczby sprzedanych biletów online.

6. Organizator rezerwuje sobie pulę biletów bezpłatnych dla partnerów oraz wybranych grup.

7. Z wyłączeniem sytuacji które uniemożliwiają realizację usługi wynikającej z zakupu biletu, bilety są bezzwrotne.  

8. Uczestnikiem wydarzenia może być osoba małoletnia do 14-tego roku życia, pod opieką osoby dorosłej. Osoba małoletnia powyżej 14-tego roku życia może uczestniczyć w wydarzeniu samodzielnie za zgodą opiekuna prawnego. Dzieciom poniżej 13-tego roku życia przysługuje wstęp bezpłatny.

III. Zasady uczestnictwa w Igrzyskach Wolności 2023 cz. II

1. Uczestnicy zobowiązani są do spokojnego i kulturalnego zachowania podczas wydarzenia. Uczestnicy zobowiązują się do niepodejmowania kroków i zachowania, które mogą przeszkodzić w prowadzeniu spotkań, dyskusji oraz koncertów. Organizator zastrzega sobie prawo do wydalenia z Igrzysk osób, których zachowanie według Organizatora uniemożliwia harmonijne prowadzenie wydarzenia i stanowi przeszkodę dla innych uczestników oraz bezpieczeństwa imprezy.

2. Ewentualny dojazd i zakwaterowanie pozostają w gestii uczestników (z wyjątkiem przypadków uzgodnionych indywidualnie z organizatorem).

3. Uczestnicy wydarzenia udzielą zgody na wykorzystanie ich wizerunku, jako uczestników wydarzenia na fotografiach oraz filmach realizowanych w czasie Igrzysk dla potrzeb Organizatora oraz partnerów wydarzenia.

4. Uczestnicy wydarzenia wraz z rejestracją i zakupem biletu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Fundację Liberte!, wysyłanie im informacji o wydarzeniu, jak również o innych projektach Fundacji Liberte!

5. Zabronione jest wnoszenie na teren imprezy i korzystanie w jej trakcie z wskaźników laserowych, napojów alkoholowych (z wyjątkiem zakupionego w wyznaczonych punktach w miejscu organizacji wydarzeń), materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, substancji psychotropowych lub podobnie działających oraz środków odurzających, wnoszenia butelek szklanych i plastikowych, puszek.

6. Na Igrzyskach Wolności obowiązuję zakaz agitacji politycznej, nieuzgodnione uprzednio roznoszenie ulotek, wieszanie plakatów, a także wywieszania flag i transparentów o treściach obraźliwych lub prowokacyjnych.

7. Zabronione jest palenie tytoniu i e-papierosów w miejscach niedozwolonych.

8. Zabronione jest wchodzenie na teren imprezy z rowerami i hulajnogami, a także wnoszenie dronów.

9. Uczestnictwo przyznawane jest personalnie i nie można odstąpić miejsca na imprezie innej osobie bez zgody Organizatora.

10. Organizator, podczas części spotkań zapewnia tłumaczenia symultaniczne. W ramach usługi wypożycza odbiorniki i słuchawki do tłumaczeń symultanicznych. Wypożyczający bierze pełną odpowiedzialność za odbiornik, który pobiera w stanie bardzo dobrym. W przypadku niezwrócenia odbiornika, Wypożyczający ponosi odpowiedzialność finansową za jego zgubienie, zgodnie z cennikiem odbiornik 1200 zł + słuchawki 50 zł. Rekompensata za zgubiony lub zniszczony odbiornik przyjmowana jest wyłącznie w formie finansowej. Dla odbiorników lub słuchawek zniszczonych lub uszkodzonych np. połamanych, stosowany jest cennik jak wyżej.

IV. Igrzyska Wolności w dobie pandemii.

1. Igrzyska Wolności oraz zasady uczestnictwa w wydarzeniu będą aktualizowane na bieżąco zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Kultury związanymi z przeciwdziałaniem Covid-19.

2. Organizator zastrzega możliwość realizacji części wydarzenia w trybie online na życzenie prelegentów.

3. Wydarzenie będzie transmitowane online bez konieczności rejestracji lub zakupu biletu. Szczegóły dotyczące transmisji będą opublikowane przed wydarzeniem.

4. O zasadach wstępu do budynku konferencyjnego informuje paragraf II.7. regulaminu. 

V. Prawa i obowiązki Organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo do organizacji imprez specjalnych podczas Igrzysk, gdzie obowiązywać będą oddzielne zaproszenia.

2. Program wydarzenia może ulec zmianie w trakcie przygotowań, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania części elementów programu.

3. Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Organizator zwróci wówczas równowartość opłaconych biletów wstępu.

4. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:

— znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających,

— posiadającym broń (np. palną lub białą) lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, noszących buty o metalowych zakończeniach, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające,

— zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa publicznego lub porządku imprezy,

— ze zwierzętami bez odpowiedniego zabezpieczenia

— odmawiające poddania się kontroli (sprawdzeniu uprawnień, legitymowaniu, przeglądaniu zawartości bagaży i odzieży)

5. Organizator zastrzega, że nie gwarantuje możliwości wstępu na wszystkie wydarzenia podczas Igrzysk z racji na wielkość poszczególnych pomieszczeń i lokali, w których odbywać się będą wydarzenia. W takim przypadku decydować będzie kolejność przychodzenia uczestników na miejsce, w którym odbędzie się dane wydarzenie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w wydarzeniu bez podania przyczyny, wpłacone środki za karnet zostaną wówczas zwrócone.

Partnerzy

Partnerzy strategiczni

Partnerzy

Współorganizatorzy

Partnerzy wspierający

Ad Partner

Partnerzy merytoryczni

Partner wydawniczy

Partnerzy medialni

Partnerzy Okrągłego Stołu

Partner networkingu

Partnerzy Idei

Pobierz program w PDF

Zapisz się na Newsletter